Verbindt mensen en ideeën

Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen

De afgelopen weken konden organisaties aangemeld worden voor de landelijke ‘Meer dan handen’ vrijwilligersprijzen. Met deze prijzen zet het ministerie van VWS inspirerende voorbeelden van vrijwilligersorganisaties en -initiatieven in het zonnetje en spreekt ze haar waardering uit voor al die vrijwilligers die zoveel moois mogelijk maken.
Er is een landelijke juryprijs van € 5.000,- en een publieksprijs van € 2.000,-.

Gemeenten dragen voor

Nieuw dit jaar is dat gemeenten de drie meest inspirerende vrijwilligersorganisaties of -initiatieven uit hun gemeente voordragen. De gemeente Groningen maakt graag gebruik van deze mogelijkheid en draagt met plezier en trots drie lokale initiatieven voor. Maar welke drie zijn dat? Om daar achter te komen roept zij de hulp in van Link 050 (stedelijke locatie rond vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven) en natuurlijk van alle vrijwilligersorganisaties en -initiatieven in de stad.

Er is een Groningse vakjury in het leven geroepen die alle aanmeldingen gaat bekijken. De jury bestaat uit Jan Rake (Gemeente Groningen), Liesbeth Hanrat (Humanitas), Elroy Eefting (Jimmy’s), Rein de Vries (Link 050) en Evert Jan Veldman (Nieuwe Kerk).

Waar letten we op?

Voor een aanmelding is van belang dat de organisatie:
• op een bijzondere, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werkt;
• een verschil maakt in de gemeente;
• verbindend, verrassend en vernieuwend is;
• inclusief is en diversiteit uitstraalt (open staat voor alle inwoners van de stad);
• een bijdrage levert aan een zorgzame samenleving;
• een duurzame organisatie is.

Deze 11 onderstaande organisaties hebben zich aangemeld. Op maandag 27 november wordt bekend welke drie organisaties door de gemeente worden voorgedragen.

De Kandidaten

Hieronder stellen de 11 organisaties zich voor;

Stichting Doedertoe


Stichting Doedertoe exploiteert een werkplaats waar mensen kunnen binnenlopen om kringloopspullen mooi te maken en voor vele andere knutselwerkvormen om er gezellig uit te zijn, iets moois voor thuis mee terug te nemen en te betalen met iets fijns doen voor een ander of voor de samenleving. Betalen met tijd en talent in plaats van met geld. Hiermee bereiken wij iedereen, zodat niemand om redenen van geld thuis blijft. Wie nadenkt over een goede daad gaat in zijn kracht staan. De positieve sfeer, het mooie zelfgemaakte ding en de goede daad werken opbouwend voor het dagelijks leven. Wij zijn begonnen als een antwoord op de recessie, bezuinigingen en armoede in Groningen.

Onze beginvragen waren: Hoe kunnen we wat er al is zo bij elkaar brengen dat iedereen iets moois kan hebben? Wat heeft een mens nodig om zonder veel drempels blijdschap te ervaren? Hoe maken we het mogelijk dat mensen die om financiële redenen veel thuis zitten contacten leggen? Hoe werken we het besef in de hand dat iedereen iets te geven heeft? Het gaat ons uiteindelijk vooral om de onderling uitwisselingen tussen mensen. Doedertoe is een initiatief van onderop, met niets begonnen. Op dit moment zijn er 20 vrijwilligers bij ons actief, afgelopen week hebben meer dan 70 mensen onze werkplaats bezocht.

Onze website: www.doedertoe.nl geeft achtergrondinformatie en foto’s van wat er wekelijks bij ons omgaat, onder andere de kinderfeestjes voor kinderen die door omstandigheden thuis geen feestje krijgen, Repair Café, waar mensen kunnen inlopen om kapotte elektronica e.a. door vrijwilligers te laten repareren en inloop met vluchtelingen uit de Bed Bad en Broodopvang. Doedertoe zit aan de Rabenhauptstraat, achter het Centraal Station.

Onze vrijwilligers hebben een zeer uiteenlopende achtergrond, een bont palet van mensen die werken vanuit eigen verschillend inzicht en ervaring met eenzelfde doel voor ogen. Om die reden hebben wij geen regels. Het idee is dat ieder het meeste leert door zelf na te denken en eigen intuïtie aan te spreken. Vergissingen zijn er om wijzer van te worden. Doedertoe is daarom een plek waar iedereen komt. Voor deelnemers en vrijwilligers geldt dat men nu aan tafel zit met wie men in het dagelijks leven voorbij loopt. En of we nu oliebollen bakken, fietsen repareren of knutselen; het is ons te doen om de uitwisselingen.

Doedertoe leeft van giften, vrijwilligers en goodwill. Alles berust op inbreng van eigen krachten. Wij laten zien dat je met een idee heel ver kunt komen.

Achterliggend motief is dat de blijheid een sneeuwbaleffect heeft. Men heeft nog amper in de gaten wat voor impact het op je leven kan hebben als je blijheid voelt. Dan ga je weer wat doen, dan ga je weer wat worden, want het opent je hart.

Belastingtoko

De Stichting Nieuw Nabuurschap biedt zingevende dagbesteding aan mensen met langdurige psychiatrische problematiek. De Belasting- en Paperassentoko zijn hiervan initiatieven. De vaak hoger opgeleide cliënten bieden diensten aan alle cliënten van de GGZ, zoals hulp bij diverse belastingzaken en toeslagen. Daarnaast wordt er budgetbeheer aangeboden, waarbij de gehele administratie op vrijwillige basis wordt overgenomen van de cliënten van GGZ. Ongeveer 35 cliënten – samen met zo’n 20 vrijwilligers – bieden via de stichting hun diensten aan vele honderden cliënten en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan armoedebestrijding en -preventie. Dankzij de vrijwillige inzet is dit alles kosteloos.
Meer informatie; www.belastingtoko.nl

Confiance à la Carte

Iedere derde donderdag van de maand van 12.00 tot 13.30 uur bereiden vrijwilligers een heerlijke maaltijd voor de buurtbewoners. Locatie: De Confiance, Kochstraat 1-10. Prijs per persoon is € 5,- inclusief een glas drinken. Eet u ook eens gezellig mee! Er is ook een vegetarische variant. U kunt zich opgeven bij WIJ Corpus den Hoorn.

• op een bijzondere, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werkt;
Deze groep is een zelfstandige groep buurtbewoners die kookt (Meity, Tilly, Virginia, Trijnje, Soraya) De bediening wordt door vrijwillige NOVO-bewoners – mensen met een verstandelijke beperking – gedaan (Gerrit, Stef, Harm, Dinie). De NOVO begeleid deze bewoners.

• een verschil maakt in de gemeente;
De bezoekers zijn bewoners uit de wijk. Voor een aantal bezoekers is het het uitje van de maand. Voor een aantal bezoekers is het een kennismaking met mensen met een verstandelijke beperking (een Prokkel).

• verbindend, verrassend en vernieuwend is;
Verbindingen: bewoners uit de wijk – eenzaam,- op leeftijd, – uit het Heymanscentrum, Noorderbrug, – bewoners met een verstandelijke beperking
Verrassend is dat de Hollandse pot populair is!
Vernieuwend: De activiteit wordt regelmatig als voorbeeldproject gebruikt voor een nieuw eetproject.

• inclusief is en diversiteit uitstraalt (open staat voor alle inwoners van de stad);
Iedere maand wordt door het flyerteam geflyerd en de activiteit aan gekondigd.

• een bijdrage levert aan een zorgzame samenleving;
Zie alle andere punten

• een duurzame organisatie is.
Het project bestaat al ruim 5 jaar. Naast een vaste groep bezoekers komen er ook steeds nieuwe bewoners die nieuwsgierig zijn.

Logeerhuis De Opstap

Logeerhuis de Opstap is een uniek vrijwilligersinitiatief. Opgericht eind 2015 en daadwerkelijk gestart begin 2017, biedt de Opstap een vorm van opvang die geheel nieuw is voor de gemeente Groningen.

Vanuit de particuliere behoefte van een inwoonster van Groningen en met de erkenning en steun van de gemeente Groningen en Humanitas is een vrijwilligersorganisatie ontstaan die een brug vormt tussen formele, professionele zorg en informele zorg.

De Opstap biedt herstel- en respijtzorg. Dit houdt in dat mensen die na een ziekenhuisopname nog niet voor zichzelf kunnen zorgen en ook geen beroep kunnen doen op hun omgeving, in de Opstap tijdelijk verzorgd kunnen worden. Daarnaast is De Opstap bedoeld om mantelzorgers een welverdiende adempauze te geven. Het familielid of de naaste die de mantelzorg ontvangt kan tijdelijk in de Opstap logeren. In het logeerhuis nemen vrijwilligers dan de ondersteuning over. De mantelzorger heeft dan even tijd voor zichzelf om op adem te komen.

Het logeerhuis kent een kleinschalig (vijf kamers) en huiselijk karakter. De “gasten” zijn welkom zonder indicatie of verwijzing. Het verblijf wordt betiteld als logeren: de Opstap is geen verpleeg- of verzorgingsinstelling. Voor medische zorg kan de thuiszorg of de huisarts worden ingeschakeld. De Opstap staat open voor alle inwoners van de gemeente Groningen die aan het gastenprofiel voldoen. De kosten voor het verblijf zijn laag.

Het logeerhuis wordt geheel gerund door vrijwilligers. Zij worden geworven, getraind en begeleid vanuit Humanitas. Op dit moment zijn ca. 45 vrijwilligers werkzaam bij de Opstap. Dit aantal is groeiend. Gezien de diversiteit aan taken om het huis draaiend te houden, kunnen vrijwilligers naar keuze veel verschillende werkzaamheden verrichten en zich ontwikkelen. De meeste vrijwilligers werken in het huis ter ondersteuning van de gasten in een 24- uurs rooster. Daarnaast zijn er werkgroepen voor gastenontvangst, onderhoud en PR. De Opstap heeft een bestuur (ook bestaande uit vrijwilligers), maar de vrijwilligers en de werkgroepen kennen een grote mate van zelfsturing. Er zijn geen “leidinggevenden” maar de vrijwilligers regelen de werkzaamheden samen en in onderling overleg.

Logeerhuis de Opstap voorziet in een behoefte en de reacties van gasten zijn bijzonder positief. Ook voor de vrijwilligers is de Opstap een “instituut” geworden waaraan zij zich graag, en ieder met zijn/haar eigen specialiteit, verbinden.

Voor meer informatie: www.deopstap050.nl

Stichting Altied Goud(vink)

Doel van de stichting is: Uitvoeren van een samenhangend welzijnsbeleid in de gemeente Groningen om een samenleving te bevorderen, waarin ieder mens meedoet en van betekenis is. De stichting tracht haar doel onder meer te realiseren door:

• het aanbieden en verlenen van diensten om daarmee de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en sociale samenhang van alle inwoners te bevorderen;
• het werk te baseren op de individuele en collectieve vraag van burgers waarbij de eigen kracht van de vrager uitgangspunt is;
• het in stand houden van een organisatie en organisatievormen, die geschikt zijn om het doel te bereiken en de middelen te realiseren;
• te zorgen voor een optimale begeleiding van en samenwerking tussen, betaalde en vrijwillige medewerkers die toegerust en deskundig zijn;
• dat te doen dat het doel, binnen de kaders van de wet, in de ruimste zin van het woord.

Ons vrijwilligersteam verzorgt het gedeeltelijk beheer van een buurtcentrum Goudvink, waarin gevestigd een inburgeringsloket van vluchtelingenwerk Noord Nederland, educatiecentrum (5 leslokalen, 65 cursisten), een Lentis dag verzorging (senioren, alzheimer e.d.) en een kinderopvang (thuishuis de goudvinkjes),koffie uurtje op woensdag voor wijkbewoners, huurders etc.

Sinds kort is onze dienstverlening uitgebreid met een unit Gereedschapskist, die door deze eigen stichting wordt bemenst: uitleen gereedschap
Vluchtelingen zijn behulpzaam bij hand en spandiensten en Goudtoentje e.d., er is een tuinhuis geplaatst in de moestuin die bereikbaar is voor senioren met een rollator(betegeld pad met daarnaast zaaibakken op buikhoogte, zodat zij hieraan kunnen werken. We hebben een groene unit geplaatst waarin kan worden vergaderd, koffie gedronken en bijgepraat. Hiervan wordt dankbaar gebruik gemaakt. We zijn in overleg met een line dance groep van senioren op de dinsdagavond te realiseren.

We zien een groeiende belangstelling voor al deze activiteiten, multiculti, jong en oud. Het tuinhuis en de groene unit zijn geliefde plekjes geworden om samen te komen en bij te praten en ideeën uit te wisselen, kortom een broedplaats voor ludieke en leuke ideeen! We hebben met plezier en grote inzet meegewerkt aan een buurtonderzoek Leeftijds vriendelijke Wijk, i.s.m. de universiteit.

We hebben al verscheidene vluchtelingen kunnen begeleiden naar een betaalde baan of stageplek en zelfs verdere studie. We houden hen dikwijls voor: het maakt niet uit waar je vandaan komt, maar wel waar je heengaat. We hebben ook vrijwilligers kunnen introduceren bij werkgevers voor een betaalde baan of participatiebaan. We ondersteunen het Freecafe met behulp van voedingsmiddelen, groente, brood, sappen die nog net binnen de houdbaarheidsdatum vallen en worden daarbij gesteund voor bijv. de Voedselbank en diverse supermarkten e.d. Vervolgens ondersteunen we de Actie Stille Armoede in Groningen, Denthe en Friesland en willen dit jaar 2500 kerstpakketten realiseren.

Meer info; https://www.vinkhuizen.nl/wijkcentra/de-goudvink

De Smakgroep


De Smakgroep is een organisatie bij de stichting Clubhuis voor Doven en kookt tweewekelijks samen met dove leerlingen van Kentalis uit Haren maaltijden voor dove, slechthorende, gebarenvaardige en niet-gebarenvaardige mensen bij het dovenclubhuis.

De Smakgroep bestaat volgend jaar 30 jaar.
Bij de Smakgroep wordt eten voorbereid, gekookt en bediend door dove vrijwilligers van jong tot oud.
De Smakgroep brengt ze samen voor de gezelligheid, om ze uit het isolement halen en levert daarbij een enorme bijdrage aan de samenleving door de dovencultuur en de gebarentaal te eren.
De inwoners van de stad zijn ook van harte welkom om de sfeer van Smakgroep te ervaren.

Meer info; www.dovenclubhuis.nl

Stichting de Vakantiebank

Stichting De Vakantiebank is er voor mensen die al jaren op of onder het bestaansminimum leven en door deze omstandigheden al enige jaren niet meer op vakantie geweest zijn.
Wij proberen, in samenwerking met diverse organisaties en bedrijven, zoals voedselbanken, stichting leergeld, lokale overheden, gemeenten en bedrijven, deze gezinnen een week vakantie aan te bieden.
Dat doen wij enerzijds met gesponsorde vakantieweken, anderzijds door eigen accommodaties.

Onze vrijwilligers zetten zich wekelijks in om onze deelnemers toch een fijne week vakantie aan te kunnen bieden en even uit hun thuissituatie te halen. Vooral gezinnen met kinderen proberen wij te helpen, al is iedereen welkom. Maar kinderen kiezen niet voor armoede, maar krijgen er wel veel mee te maken. Hoe vervelend is het als je na een schoolvakantie moet zeggen dat je niet op vakantie bent geweest, omdat je ouders geen geld hebben. Daar wil De Vakantiebank iets aan proberen te doen.

In de stad Groningen hebben wij een prima samenwerking met de gemeente, de voedselbank, de kledingbank en diverse bedrijven om dit te realiseren.

Meer info; http://www.devakantiebank.nl/

Stichting Queri


Stichting Queri is een organisatie die de hulp aan kwetsbare mensen combineert met de hulp aan kwetsbare dieren.

Wij vangen oude en chronisch zieke katten op en herplaatsen deze indien mogelijk bij oude en chronisch zieke eenzame mensen.
Onze grondslag is dat contact met kleine huisdieren bevorderend is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dit is al op diverse manieren wetenschappelijk onderzocht en bewezen.
Vooral ouderen en chronisch zieken hebben baat bij direct contact met katten en of hondjes.

De veranderende zorg betekent dat men veel langer zelfstandig woont, een mooi streven, maar door verlies van partner, kleiner wordend netwerk of andere omstandigheden kan men in een isolement raken.
Stichting Queri helpt deze mensen op een manier waarop het mes aan meerdere kanten snijd:
Men krijgt een poes of klein hondje in bruikleen inclusief hulp op maat bij diens verzorging en ruime persoonlijke aandacht door vrijwilligers.
Het dier geeft dus 24/7 liefde, troost en gezelschap en de vrijwilligers bieden naast hulp sociaal contact die uniek is omdat men direct een band krijgt door het gezamenlijke doel: het dier.
Deze aandacht kan ook uitgebreid worden door de cliënt af en toe mee te nemen voor een auto ritje door de natuur of bezoek aan dierbaren die anders onbereikbaar zijn.

De vrijwilligers zijn voor het grootste deel zelf kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Men kan in eigen tempo uren, taken en functies naar vermogen, interesses en opleiding , invullen. Re integratie in de maatschappij kan stapsgewijs. In de kattenopvang via een traject op maat van lichte tot zwaardere en meer verantwoordelijke taken, tot en met vrijwilliger PoezenMaatje. Als PoezenMaatje heeft men weer contacten met anderen in de maatschappij zelf en helpt men een ander.

De organisatie is duurzaam van opzet omdat de cliënten een dier in huis hebben zolang deze in leven is, of zolang dit voor de cliënt nog mogelijk is. Als de omstandigheden veranderen neemt de stichting het dier terug en blijft deze bij de stichting of wordt weer in een vergelijkbare situatie herplaatst. De zorg voor de cliënt kan ook door blijven gaan als daar behoefte aan is. In zorginstellingen waar een huisdier mee mag, kunnen we ook hulp geven zodat het dier daadwerkelijk mee kan. De voorwaarde van de meeste instellingen is dat men zelf voor het dier moet kunnen zorgen, daarom bieden wij dit.

In de kleinschalige opvang is alles gericht op het welzijn van mensen en de dieren. De omgeving en inrichting is huiselijk en dieren hebben ook individuele huisjes met tuintjes.
Kwetsbare vrijwilligers kunnen in deze sociaal veilige en rustige omgeving contact met de dieren hebben en taken op diverse niveaus en richtingen doen, naar eigen vermogen en talenten.

Iedereen is welkom die een bijdrage wil leveren op ieder niveau, van activiteiten in het bestuur, administratie, onderhouden van externe contacten, organiseren van bijeenkomsten en lezingen of als pleegadres voor dieren waar in de opvang even geen plaats voor is.
Wij nodigen vooral ook actieve senioren uit om hun kennis en ervaring met de jongere generatie te delen.

Er zijn samenwerkings contacten met buurtinitiatieven, collega dierenopvangen, buurt- en thuiszorg organisaties en zorgaanbieders.

Via deze link kunt u een recent filmpje zien die gemaakt is door RTV Noord.

Samen Verder

Het project Samen Verder is een vrijwilligersproject dat uniek is in en voor Groningen en waarvan zover bekend is geen andere projecten zijn in Nederland die op deze manier georganiseerd zijn.

Bij het project Samen Verder ontmoeten 100 vrouwen, Nederlandse vrouwen (vrijwilligers) en allochtone vrouwen, elkaar elke week in de bibliotheken van de Vensterscholen in de wijken Selwerd en Vinkhuizen in Groningen. De verhouding hierbij is 25% autochtone vrouw tegenover 75% allochtone vrouw. Aan het project nemen alleen vrouwen deel. De redenen daarvan zijn dat de vrouwen vrijer en opener zijn en meer durven wanneer zij van elkaar leren binnen een groep van hetzelfde (vrouwelijke) geslacht. Dat geldt voor veel vrouwen met een Arabische achtergrond, maar zeker ook voor alle andere culturen.

De vrouwen komen samen om te praten over Nederland en de vele andere culturen waar de vrouwen vandaan komen. Door de bijeenkomsten vergroten de allochtone vrouwen hun netwerk en krijgen zij informatie over de Nederlandse cultuur. De vraag die daarbij centraal staat is: ‘Hoe denken en doen mensen in de Nederlandse maatschappij?’. De autochtone vrouwen (vrijwilligers) anderzijds komen in contact met vrouwen met een andere culturele achtergrond en daardoor krijgen zij ook kennis en inzicht in andere culturen. Een ander dagdeel in de week begeleiden de vrijwilligers de vrouwen in het beter lezen en schrijven van de Nederlandse taal.

De allochtone vrouwen zijn afkomstig uit de hele wereld en deze groep heeft een zeer diverse achtergrond. Er zijn vrouwen die nooit een opleiding hebben genoten en er zijn vrouwen die meerdere opleidingen hebben afgerond. Ook zijn er vele religies vertegenwoordigd. De leeftijd varieert van jong tot oud, van student tot gepensioneerde. De verschillende achtergronden zorgen ervoor dat er een grote schat aan levenservaring en kennis van allerlei verschillende gebieden aanwezig is op de bijeenkomsten. De sfeer die er heerst tijdens de bijeenkomsten kan beschreven worden als open, vrolijk en ontspannen. Er is veel interesse in elkaars culturen. De beschreven sfeer maakt de bijeenkomsten spannend, boeiend en altijd inspirerend.

Elke week worden er opnieuw voor elkaar andere werelden ontdekt. Dit geldt voor zowel de allochtone als de autochtone vrouwen. Alle deelnemers zijn zeer gemotiveerd en er is grote animo voor deze vorm van leren. De Nederlandse vrijwilligers, die begeleid en getraind worden door een docent NT2, doen hun werk met veel plezier en enthousiasme. Zonder hen zou zo’n mooi project dat vrouwen in contact brengt met kunst, cultuur, sport en door het langdurige contact met elkaar ook heel vaak naar opleidingen en werk nooit tot stand kunnen komen. Vele vrijwilligers zijn al jaren verbonden aan het project. Ze verdienen grote waardering. Het project vierde 20 oktober jl. haar 10-jarig lustrum.

Meer info; http://www.noorderpoort.nl/actueel/samen-verder-bestaat-10-jaar/

Wijkbedrijf Selwerd

Het Wijkbedrijf Selwerd een organisatie voor en door bewoners is. Dat klinkt cliché, maar het is gewoon waar. Selwerd is een wijk waar mensen vanuit verschillende culturen, achtergronden en interesses door elkaar wonen. Normaal gesproken komen deze mensen weinig met elkaar in aanraking. Het Wijkbedrijf laat juist zien dat zulke zaken helemaal geen belemmering hoeven te vormen. Mensen werken samen aan projecten en initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de wijk en daarmee hun eigen leefomgeving. Daarbij focussen we ons op activering van mensen die vaak een wat grotere afstand hebben tot de maatschappij. We merken dat mensen door deze activiteiten weer enthousiast worden over hun wijk en met een gevoel van trots en eigenwaarde in hun wijk aan de slag gaan. We nemen zelf dus regie, maar zoeken daarbij wel de samenwerking met andere partijen in de wijk en hebben zo al veel succesvolle een aansprekende projecten opgezet zoals Buurttaxi, Wereldboerderij, Wijkwerkbedrijf, Periferie, Ondernemend Selwerd en nog veel meer. Het wijkbedrijf zoekt ook wegen richting betaalt werk, zodoende hebben wij vrijwilligers, stagiaires, betaalde banen en participatiebanen binnen de organisatie. De vrijwilligers zijn vooral actief bij de buurttaxi, de wereldboerderij en de PC Werkplaats.

Voor meer informatie over onze initiatieven kun je kijken op onze website: www.wijkbedrijfselwerd.nl

Scoutinggroep de Voerman


Dit jaar vierde Scoutinggroep de Voerman haar honderdjarige bestaan met een groot feest voor de leden, vrijwilligers en oud-leden. Zonder de inzet van onze vrijwilligers hadden we nooit deze mijlpaal kunnen vieren. Ze organiseren elk weekend een opkomst voor kinderen en jongeren, bereiden meerdere kampen per jaar voor en sponsoracties rondom die kampen. Uitgangspunt is daarbij dat alle kinderen mee kunnen en het daardoor betaalbaar is voor iedereen. Het is dan ook niet gek dat onze vrijwilligers jaarlijks zo’n zeshonderd uren actief zijn voor de vereniging. De meeste van onze vrijwilligers waren zelf als kind actief bij onze scoutinggroep en werden naarmate ze langer lid bleven steeds actiever. We zijn dan ook erg trots op de, veelal jonge, vrijwilligers die naast hun opleiding, studie of (bij)baan nog tijd hebben om zich in te zetten voor de Voerman. Om die reden gunnen we ze als bestuur van harte een lintje.

Wat dit voor de kinderen oplevert zijn fijne bijeenkomsten. Ze leren zich zelfstandig te kunnen redden, maar krijgen ook aandacht voor elkaar en hun omgeving. Jeugd en begeleiding hebben een stuk grond geadopteerd wat schoongehouden wordt en een paar keer per jaar helpen ze mee om de groene long van Beijum winter- en zomerklaar te maken. Ook het onderhoud van het plukbos is in goede handen bij ze.

Als organisatie zijn we ook betrokken bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei en zijn onze leden als vrijwilliger te vinden op allerlei evenementen. De viering van Koningsdag in Beijum werd de afgelopen (mede) jaren door de Voerman georganiseerd, maar ook bij de Samenloop voor hoop, een meerdaagse sponsorloop voor een goed doel waren we actief in de organisatie. Bewoners en organisaties in Beijum weten ons dan ook vaak te vinden als ze iets organiseren en dankzij onze vrijwilligers kunnen we vaak een bijdrage leveren.

Meer info; http://devoerman.nl/

Stichting De Oude Bieb


Op 6 maart 2014 gestart als een armoedeproject met een handjevol vrijwilligers en gesubsidieerd door de gemeente. Sinds bijna anderhalf jaar zijn we een stichting met zevenendertig vrijwilligers waaronder 11 participatiebanen en ook drie stagiaires.

De grote kracht van stichting De Oude Bieb, is dat onze vrijwilligers echt naar elkaar omkijken en hart hebben voor mensen en de wijk. Er wordt bij ons veel gelachen maar af en toe ook samen gehuild. Iedereen krijgt bij ons de kans om zich te ontwikkelen op zijn/haar eigen tempo en bij te dragen aan het geluk en welbevinden binnen de wijk. Vrijwilligers zijn vanuit hun persoonlijke drama’s, door ze kansen te bieden, te bemoediging en uit te dagen, stagebegeleider geworden, opnieuw een MBO-4 opleiding gaan volgen, één van de leukste kringloopwinkels van Groningen gaan runnen (waardoor we tegelijkertijd een vaste bron van inkomsten hebben geschapen waardoor we ook andere initiatieven kunnen ondersteunen en ontwikkelen), buurtconciërge geworden, trekker geworden van een wijkproject
etcetera…. Iedereen is welkom bij ons en iedereen is gelijk. Onze gastvrouwen en -heren, ontvangen onze bezoekers met een warm welkom, gratis koffie en/of thee en een luisterend oor.

We zijn een organisatie waarin vanaf het begin al informele zorg wordt verleend (kwestie van DNA :-)) en waar verbinding maken met en samenwerking met het WIJ-team en andere organisaties binnen en buiten onze wijk heel belangrijk is. Wij erkennen de noodzaak om de zelfregie en het herstel bij vrijwilligers en bewoners uit de wijk te ondersteunen en te versterken en zijn deze maand gestart met een pilot om onze visie hierover (een inclusieve samenleving) vorm en inhoud te geven.

En daarnaast kunnen wijkbewoners bij ons terecht in ons inloopatelier, een haak & brei-clubje, qigong-beoefening en bewegen voor 50+ en hebben we vanaf deze maand iedere donderdag een ‘Soep & Kletskoek’-moment. Gezamenlijk eten en elkaar beter leren kennen, bedoeld voor bewoners en vrijwilligers.

Meer informatie; http://www.deoudebieblewenborg.nl/

Delen of printen?

Kom langs bij link050!

Met je vragen of ideeën kun je terecht bij link050.
Herestraat 100, 9711 LM Groningen
E-mail: info@link050.nl
Telefoon: 050 – 3051 900

De locatie van link050 is in verband met de Corona maatregelen alleen op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken via mail (bij voorkeur) of telefoon (maandag 13.00-17.00, dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur).