Link050

Bestuursleden wijkraad

Spoed
Wijkraad Oosterhoogebrug / Ulgersmaborg • vacature nr. 13349

Interessant of leuk aan deze vacature

Meewerken aan de vooruitgang van de wijk, in de breedste zin.

Taken en werkzaamheden

De Wijkraad Oosterhoogebrug / Ulgersmaborg (WOU) is een overlegorgaan voor beide wijken, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en nog een aantal bestuursleden (allen wijkbewoners). Zij helpen de Gemeente om gebiedsgericht te kunnen werken, door gesprekspartner te zijn en daarbij de belangen van alle wijkbewoners te behartigen.

De bestuursleden doen dat zonder beloning, ze zijn niet in dienst van de Gemeente, daarmee blijven ze onafhankelijk. De Gemeente geeft wel subsidie om het wijkraadswerk te faciliteren. Dat doet ze om het democratisch proces te bevorderen en zo uiteindelijk de tevredenheid bij de burgers te vergroten. Er ontstaat een win-win-situatie door constructief met elkaar samen te werken. De Gemeente informeert de wijkraad over ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de wijk. De wijkraad speelt daarop in en probeert deze ontwikkelingen waar nodig bij te sturen.

De wijkraad is geen doorgeefluik of klachtenbureau. Een probleem wordt indien mogelijk samen met de inbrenger opgelost. Zonodig brengt de wijkraad wijkbewoners in contact met de juiste gemeenteambtenaren. Wijkbewoners kunnen individueel klachten over de openbare ruimte (zoals bijvoorbeeld losliggende stoeptegels) rechtstreeks melden bij de Gemeente, bijvoorbeeld via SlimMelden.

Een wijkraad houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

  • de openbare ruimte ('groen en grijs')
  • verkeer
  • sociaal-maatschappelijke onderwerpen (zoals jeugdwerk, ouderenzorg, evenementen en activiteiten)
  • bewonersparticipatie (wijkbewoners stimuleren met ons mee te denken en/of in hun eigen buurt initiatieven te ontplooien)
  • informatievoorziening van en communicatie met wijkbewoners (via de wijkkrant Brugborgvizier)

Minimale opleidingsniveau: havo/vwo

Vaardigheden en kwaliteiten

  • Belangstelling voor genoemde onderwerpen.
  • Deelname aan het wijkraadbestuur hoeft niet heel veel tijd en energie te kosten, ieders inzet wordt gewaardeerd.
  • Woonachtig zijn in Oosterhoogebrug of Ulgersmaborg is een vereiste.

Extra informatie

De maandelijkse wijkraadvergaderingen (op de eerste dinsdag van de maand) zijn altijd 's avonds.

In juli en augustus wordt niet vergaderd.

Informatie over de vacature

Soort vacature Vrijwilligerswerk
Voorzieningen WA-verzekering, ongevallenverzekering, scholing, onkostenvergoeding
Tijdsduur Voor onbepaalde tijd
Werktijden zelf in te delen? Ja
Locatie Wijkcentrum De Schakel

Informatie over de organisatie

Wijkraad Oosterhoogebrug / Ulgersmaborg
Rijksweg 15
9731 AA Groningen
Website: http://www.brugborgvizier.nl

Print